Passos que cal seguir
en el procés d'assessorament
Calendari curs 2016-2017PERÍODES D'ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS AL SERVEI D'ASSESSORAMENT
Mentre es disposi de places disponibles per aquest servei, romandrà obert de forma permanent al llarg de tot el curs.

Tan bon punt es faci arribar a la secretaria del centre el full de sol·licitud es procedirà a:

  • PUBLICACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I PLACES DE RESERVA EN AQUESTA WEB.


(Els usuaris que tinguin alguna reclamació l'hauran de presentar 
a la secretaria del centre en els 15 dies següents a la presentació de la llista d'admesos)


  •  RECLAMACIONS A LA LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES EN AQUESTA WEB. 
  • PUBLICACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I PLACES DE RESERVA.
  • PAGAMENT DEL PREU PÚBLIC I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ PER PART DE LES PERSONES ADMESES (vegeu els punts 1 i 2 més avall). 
  • INICI DE LES SESSIONS D’ASSESSORAMENT (vegeu el punt 3 més avall)
1.- Pagament de la inscripció i presentació de documentació:

Les persones admeses hauran de:

- fer un pagament de 60 € al número de compte  ES53-2038-6697-7160-0005-1188, fent constar "Servei d'assessorament" i el vostre nom i cognoms.

- presentar la documentació següent a la recepció de l'escola (Sant Agustí, 59 - 08301 Mataró-) tan bon punt hagin estat admesos:

 • Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida
 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
 • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.
 • Resguard de pagament dels 60€.


2.- A partir de la data de convocatòria: Servei d’assessorament

A partir d'aquest moment rebreu un correu, una trucada i es farà pública la convocatòria.

En cas que no pugueu assistir a la sessió cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i del reemborsament del preu del servei.

3.- A partir de l'inici de les sessions d'assessorament es pautarà la data de l'informe d'assessorament i, si cal, el reconeixement de l'experiència laboral.